Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései szabályozzák az Eladó és a Vevő (Fél együttesen: Felek) között az adás-vételi szerződés létrejöttét és teljesítésének szabályait, valamint az elállásra, hibás teljesítésre vonatkozó feltételeket is.

I./
Szerződő Felek

Eladó (továbbiakban: Eladó)

cégnév: Dalmini Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-402401

adószám: 32009194-2-42

székhely: 1174 Budapest, Hunyadi utca 37.

székhely posta címe: 1174 Budapest, Hunyadi utca 37.

e-mail cím: sales@childhome.hu 

telefonszám: +36307110804

Vevő: vételi ajánlatot (Megrendelés) leadó 16. életévét betöltött magánszemély, társaság, szervezet a vételi ajánlatban megjelölt adatokkal 

II./

Szerződési ajánlat és elfogadása, a szerződés létrejötte, felmondása  

1./ Az Eladó honlapján nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé áruk adás-vételére, az ajánlattételi felhívásban megjelölt áron, egyedi és általános szerződési feltételek mellett.

2./

2.1./ A legalább 16. életévét betöltött Vevő saját nevében az Eladó honlapján www.minique.hu található áruk és árumennyiségek kiválasztásával, a kiválasztott áruk egyedi vételárának és a teljes vételárának elfogadásával, hibátlan számlázási, valamint szállítási és átvételi adatok megadásával, a fizetési mód kiválasztásával,  a Megrendelés véglegesítésével (Megrendelem gomb) és a teljes vételár megfizetésével valamint jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elektronikus úton vételi ajánlatot (továbbiakban: Megrendelés) tesz az Eladó részére.

Az Eladó egyedileg dönt arról, hogy telefonon – email megerősítéssel – vagy az Eladó honlapján kívüli elektronikus levélben leadott megrendelést elfogad-e.

2.1.2./ A Megrendelésben foglalt adatok valóságtartalmáért a Vevő teljes személyes és kártérítési felelősséget vállal! Az Eladó kizár minden felelősséget olyan esetekért, amelyben más adatainak felhasználásával ad le valaki megrendelést vagy teljesít fizetést.

2.2./ Az Eladó a Megrendelés egyedi azonosítása érdekében betűkből, számokból vagy ezek kombinációjából álló megrendelési kódot generálhat, és kérheti, hogy a Felek közötti kapcsolattartás során a Vevő erre hivatkozzon.

A Vevő hozzájárul és elfogadja, hogy az Eladó a szerződés teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (email cím, telefonszám) kérjen tőle, tartson nyilván és kezeljen a vonatkozó jogszabályok és Adatvédelmi Tájékoztató előírásai szerint.  Az Eladó lehetőséget biztosíthat arra, hogy a Vevő megrendelői fiókot hozzon létre.

2.3./ A Megrendelés visszaigazolása önmagában szerződéskötést nem eredményez!  A Felek között a szerződés a hiánytalan (hibátlan) vevői Megrendelés leadásával és annak eladói, elektronikus úton történő visszaigazolásával a vételár hiánytalan megfizetése alapján a teljes vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásának napján jön létre.  A szerződés Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2.3.1./ Az Eladó jogosult telefonon, vagy email útján a megadott megrendelői adatok ellenőrzésére, különösen, ha a Vevő életkorával vagy a Megrendelés tartalmával kapcsolatban kétség merül fel. (Pl. olyan mennyiségű árurendelés történik, amely magánszemély vásárlók részéről szokatlan vagy a megrendelés nyilvánvaló elírást tartalmaz, mert betűhiányos a név)

2.3.2./ Kereskedelmi mennyiségű áru szállításától az Eladó nem zárkózik el, de ahhoz az Eladó és a Vevő külön írásbeli megállapodása szükséges. A kereskedelmi mennyiség meghatározására az Eladó álláspontja irányadó. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy   az engedély nélküli kereskedés gyanúja esetén megrendelésenként mennyiségi (darabszám) vételi korlátozást alkalmazzon és/ vagy ugyanazon Vevőre vonatkozó megrendeléssel érintett áruk mennyisége, összértéke miatt a Vevőtől további információkat kérjen. Megilleti ez a jog az Eladót akkor is, ha valamely Termékre kizárólagos magyarországi forgalmazási/kereskedelmi joggal rendelkezik.

2.3.3./ Az Eladó jogosult a Megrendelést törölni, vagy a Megrendelést mindaddig nem köteles visszaigazolni, illetőleg a visszaigazolás mindaddig nem eredményez szerződéskötést, amíg a Megrendelés tartalma hiányos, ellentmondásos, kétséges, illetőleg amíg az Eladó számláján a vételár teljes összege hiánytalanul jóváírásra nem került.

3./ Egyik Fél sem felelős a központi és/vagy a másik Fél az elektronikus rendszerének (pl. programok, hardverek, szerverek) esetleges hibájáért, ezen hibákból eredő késedelemért.

4./ Amennyiben az Eladó más tartalmú információt nem közöl – amit a Vevő a megrendelés leadásával fogad el – vagy a Megrendelés problémamentes a   Megrendelés visszaigazolására max. 3 azaz három napon belül sor kerül.

5./ A Vevőt jelen ÁSZF alapján saját nevében eljáró Félnek kell tekinteni akkor is, ha fizetést más javára teljesít illetőleg, ha a szállítási cím a lakcímétől eltér.

6./ A Vevőt az ajánlat eladói visszaigazolásáig megilleti az a jog, hogy ajánlatát visszavonja.

7./

7.1./ Megrendelés visszautasítása, szerződés eladói felmondása: Az Eladó megilleti az a jog, hogy a Megrendelés elfogadását írásban visszautasítsa. Ilyen eset lehet különösen, de nem kizárólagosan időközben fellépő áruhiány, veszélyhelyzet keletkezése vagy fennállása. Abban az esetben, ha az Eladó a Megrendelés elfogadását elutasítja, vagy a visszaigazolás alapján létrejött szerződést írásban felmondja erről haladéktalanul értesíti a Vevőt, és amennyiben a Vevő részéről már fizetés történt a kifizetett összeget 7 napon belül a Vevőnek hiánytalanul visszafizeti. A szerződő Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben egymással szemben semmiféle anyagi vagy anyagi kihatású igényt nem támasztanak.

7.2./ Megrendelés törlése: Az Eladó egyoldalúan – a Vevő egyidejű értesítése mellett, jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vevő Megrendelését, az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • amennyiben a Vevő online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

7.3./ A Megrendelés visszautasítása vagy törlése esetén a Felek között szerződés nem jön létre. Amennyiben a Megrendelés visszautasítása előtt a Vevő vételár fizetést teljesített annak összegét az Eladó a Vevő részére visszafizeti.

III./

Szállítás, teljesítés

1./ Az Eladó az árut gyári csomagolásban, illetőleg amennyiben ilyen van gyári és szállítási csomagolásban küldi el, vagy adja át a Vevő részére. Az esetlegesen sérült csomagolás önmagában nem jelent áruhibát vagy termék kárt. Amennyiben az áru használata nem köztudomású, úgy az Eladó a Gyártó által adott használati utasítást mellékeli.

1.1./ A szállítás történhet a Vevő lakcímére, vagy a Vevő által megjelölt átadási helyre futárszolgálat útján. A Megrendelésben rögzített szállítás, átadási cím csak magyarországi címre érvényes!

1.2./ A belföldi szállítási díjat az áru nyilvánosan közzétett vételára nem foglalja magában, az külön fizetendő!

2./

2.1./ Szállítási határidő a raktáron lévő áruk tekintetében megrendelés visszaigazolásától számított max. 5 munkanap, import áru esetén az áru Magyarországra (az Eladóhoz) történő beérkezésétől számított max. 5 munkanap, de összességében a hibátlan Megrendelés visszaigazolásától és fizetéstől számított 30 azaz harminc naptári nap.

Amennyiben az Eladó a szállítás várható időpontjáról értesítést küld, az csak tájékoztatásnak minősül.

A szállítási határidő rendkívüli helyzet (háború, veszély, járvány stb.) a rendkívüli helyzet körülményeitől függően és/vagy vámköteles áruk esetén a vámolás idejével és/vagy külföldről érkező áruk esetén a külföldi eladó (exportőr) szállítási idejével automatikusan meghosszabbodhat, ez nem minősül az Eladó szállítási késedelmének.

2.2./ A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy szállítási késedelemből eredően kötbér, kártérítési vagy egyéb jogcímen anyagi vagy anyagi kihatású igényt az Eladóval szemben sem peres, sem peren kívüli úton nem támaszt, ilyen igény érvényesítésének jogáról kifejezetten lemond, kijelenti, hogy elállási jogának esetleges gyakorlásával minden vonatkozó igénye kielégítésre kerül.

2.3./ Ha az Eladó a Vevő által megrendelt Termék(ek) szállítását a szerződés létrejöttétől számított 90 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vevőt és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vevő is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

3./

3.1./ Az Eladó részéről a szerződést teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a szállítási címen a Vevő helyett az árut más személy veszi át. Az áru átvételét (kézbesítését) a Vevő vagy az átvevő igazolja a futárszolgálat, posta vagy egyéb szállító által meghatározott okiraton és módon.

3.2./ Az áru átvételének esetleges megtagadása, elmulasztása önmagában a jogszabályi határidőn belül sem minősül Vevői elállásnak külön elállási nyilatkozat nélkül. Az áru kiszállítási költsége, az áru visszaszállításával kapcsolatos kár és a szállítási költség ilyen esetben a Vevőt terheli.

3.2.1. Ilyen esetben az Eladó a visszaszállítással, raktározással esetlegesen károsodással kapcsolatos költségeit a Vevő által kifizetett vételárba beszámíthatja (abból levonhatja), míg utánvételes fizetés esetén a kiszállítás költségeit – amennyiben az árut Vevő ismételten megrendeli, és ismételten utánvétellel történő fizetési módot választ, akkor a kiszállítási költségen felül – a korábbi kiszállítás költségét Eladó felszámolja, mely összeget az – ismételten megrendelt – áru számlája tartalmazza, ehhez a Vevő kifejezetten hozzájárul.

4./ Az áru átvételével vagy átvételének elállás nélküli megtagadásával, elmulasztásával – ideértve a szállítási költség megfizetésének elmaradását is – minden kárveszély a Vevőre száll át.

5./

5.1./ A Vevő tudatában van, hogy az Eladó az áru szállításához más szállítót (pl. posta, futárszolgálat) vesz vagy vehet igénybe, amely szolgáltatót saját honlapján közzéteszi.  A Vevő szállítási mód kiválasztásával tudomásul veszi és elfogadja a kívülálló szállító (fuvarozó) szállítási, fizetési feltételeit és egyéb előírásait.

5.2./ Amennyiben a Vevő a szállítási (fuvarozási) költséget nem fizeti ki és ezért az árut nem tudja átvenni ez nem minősül az Eladó teljesítési hibájának vagy teljesítési késedelmének, és nem minősül a szerződéstől történő vevői elállásnak sem.  Ilyen esetben az Eladó a Vevővel szemben érvényesítheti máshonnan meg nem térülő kárát és költségeit a már kifizetett vételár terhére.

5.2.1./ Amennyiben az Eladó fuvarozóval (szállítóval) kötött szerződése ezt lehetővé teszi a fuvarozási (szállítási díj) díj az áru ellenértékével egyidejűleg közvetlenül az Eladónak is fizethető. Ilyen esetben a fuvarozási költség a vételárhoz – külön tételként – hozzászámításra kerül.

6./ Amennyiben az Eladó erre lehetőséget biztosít, az áru személyes átvételének helye az Eladó honlapján megjelölt hely, hétköznap és munkanapon a honlapon közzétett napi időtartam alatt. Személyes átvétel esetén a Vevő átvételi elismervényt köteles kiállítani.

7./ A Termék tulajdonjoga a Termék átvételével és a vételár hiánytalan kifizetésével száll át a Vevőre.

8./ A Termék minőségét, a leszállított áru/k megrendeléssel történő egyezését, mennyiségét a Vevő köteles az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni, ezzel kapcsolatos észrevételeit az Eladóval közölni.

 1. Felelősség

9.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vevőt vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9.2. A kiválasztott termék adatlapján az Eladó feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, amennyiben van ilyen a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

 1.  

Árak, árgarancia

1./ Az Eladó weblapján feltüntetett árak bruttó eladási árak, amelyek tartalmazzák az ÁFA –t – és amennyiben van ilyen a vám költségét -, de nem tartalmazzák a belföldi szállítási díjakat és vevői elállás esetén a Vevő által fizetendő visszaszállítási költségeket. Az árak a Vevő által fizetendő rejtett költséget nem tartalmaznak! Nem minősülnek rejtett költségnek a fizetés teljesítése alapján felmerülő bankköltségek, amelyeket a Vevő bankja Vevő által előre megismerhetően saját üzletszabályzata alapján számít fel.

2./ Az ellenérték kifizetését követően a szerződés teljesítése során az Eladó az eladott termék árán nem változtat, függetlenül a nemzetközi fuvarozási költségek, vámok, egyéb díjak, adók változásától és a forint árfolyamától.  Ez az árgarancia csak a már kifizetett és visszaigazolt megrendeléssel érintett árukra vonatkozik.

3./ Az Eladó a Vevővel történt külön írásbeli megállapodás alapján mennyiségi, kereskedői, viszonteladói árkedvezményt adhat, amelyet nem köteles a honlapon bárki számára elérhetően közzétenni.

V.

Fizetés, visszafizetés

1./ Az Eladó a Vevő részére a honlapján megjelenített fizetési módokat biztosítja. 

Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. Vevő elfogadja, hogy a Megrendelés csak fizetés teljesítésével, a teljes vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásával érvényes. Nem tekinthető szerződésszerű fizetésnek a teljes vételárnál kevesebb összeg fizetése, kivéve, ha az Eladó ilyen lehetőséget biztosít és ez a lehetőség a weblapon feltüntetésre kerül. 

1.1./ A Vevő ismeri és elfogadja, hogy az online fizetéshez a kártyatársaság és/vagy bank által előírt adatokat meg kell adnia. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A bankkártyás fizetési opció kiválasztásával tudomásul veszi, hogy a Dalmini Hungary Kft, 1174 Budapest, Hunyadi utca 37. adatkezelő által a www.beaba.co.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff“.

1.2./ Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét) választása esetén bruttó 450,- Ft utánvét kezelési költséget számol fel az Eladó, mely összeget a számla tartalmazza. A kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak egy összegben kell a Vevőnek megfizetnie, készpénzben vagy – amennyiben erre lehetőség van – bankkártyás fizetéssel.

2./ A Vevő által teljesített fizetés a Megrendelés visszaigazolásáig vételár fedezetnek (letét), ezt követően pedig kifizetett vételárnak minősül.

3./ A visszaigazolt Megrendelés és vevői fizetés alapján a vonatkozó jogszabályok szerint az Eladó elektronikus számlát állít ki a Vevő javára, amelyet a Vevő megadott e-mail címére megküld. A fizetés és a számla kiállítás pénzneme magyar forint.

4./ A Vevő által megfizetett vételár részleges vagy teljes visszatérítésére jogszabályban és/vagy jelen ÁSZF-ben megjelölt elállás, felmondás esetén vagy a Felek megállapodása alapján kerülhet sor.

5./ Amennyiben a fizető Fél adatai a Vevő adataival nem egyeznek, úgy kell tekinteni, hogy a fizető Fél a Megrendelésben feltüntetett Vevő javára teljesített fizetést.

6./ A Felek kizárják, hogy a Vevő a vételárba bármely követelését beszámítsa.

7./ Vételár visszafizetés vevői elállás esetén

7.1./ Vevői elállás esetén az Eladó az legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől és a Termék részére történt visszajuttatásától számított 14 azaz tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vevő által a megrendelésekor kifizetett szállítási költséget fizeti vissza.

7.2./ Ha a Vevő a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre.

7.2.1./ Ha a Vevő a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

7.2.2./ Ha a Vevő a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.

8./ Fizetés visszatartása

8.1./ Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vevő köteles haladéktalanul (de legkésőbb az elállási bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az áruk visszajuttatásáról az Eladó részére.

8.2/ A kifizetett vételárból levonható – abba beszámítható – az a kár és költség, amely vevői elállás nélkül az áru átvételének megtagadásából vagy átvételének elmulasztásából származik.                                    

VI.

Kapcsolattartás, nyilatkozatok módja

1./ A szerződő Felek megállapodnak, hogy a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus úton, email levelezés útján tartják, azt hitelesnek elfogadják.

2./ Mindkét Fél köteles email címének megváltozását előzetesen a másik Fél felé haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért és költségért a mulasztó Fél felelős.

3./ A másik Fél által nem ismert, és/vagy vele előzetesen nem közölt e-mail címről érkező üzenetet egyik Fél sem köteles figyelembe venni.

4./ Amennyiben valamely Fél által közölt üzenet nem tartalmaz átvételi visszaigazolási kötelezettséget úgy kell tekinteni, hogy az elküldött email a másik félhez megérkezett, annak tartalmát megismerte.

5./ Egyik Fél sem felelős a másik Fél számítógépes programjának, levelezési rendszerének frissítéséért, üzenetküldési beállításaiért, így különösen azért, ha a fogadó Fél elektronikus rendszere, vírusírtója stb. az üzenetet hívatlan üzenetként vagy levélszemétként (spam) értelmezi és automatikusan a kukába helyezi.

VII.

Elállás

1./ A fogyasztónak minősülő Vevőnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni. Magánszemélyek – jogszabályban meghatározott személyeket, tevékenységeket kivéve – fogyasztónak minősülnek.

A vételár és költség visszafizetését az Eladó a szabályszerű elállási nyilatkozatról történő tudomásszerzése és az áru visszaküldése után teljesíti a jogszabályban és jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint!

1.1./ Az elállási nyilatkozatot az Eladó honlapján vagy a hivatkozott jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) mellékleteként közzétettek szerint elsősorban elektronikus úton, az Eladó email címére kell megtenni.  A hivatkozott jogszabály az internetes keresőbe történő beütéssel megtalálható, legegyszerűbben a https://net.jogtar.hu cím alatt.

Az elállási nyilatkozat elküldéséhez szükséges adatok:

Eladó cégneve: Dalmini Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó postacíme: 1174 Budapest, Hunyadi utca 37.

vagy email címe: sales@childhome.hu 

Felvilágosítás érdekében Eladó telefonszáma: +36306411858

Az elállási nyilatkozat tartalmára vonatkozó minimális kikötések:

a./ Vevő elállási szándékának egyértelmű kifejezése és

b./ Vevő nevének, lakcímének, az áruk megjelölése, a szerződéskötés időpontja, a Termék átvételének időpontja megjelölése.

1.2./ A Vevőnek az áru átvételétől 14 napon belül joga van nyomtatvány használata nélkül is az Eladó email címére küldött elektronikus nyilatkozatban vagy székhelyére küldött postai levélben elállni, utóbbi esetben úgy, hogy az elállási nyilatkozatot 14 napon belül levélpostai küldeményként postára adja. Ha a Vevő a levél postára adását nem tudja hitelt érdemlően igazolni az ezzel kapcsolatos veszélyek, károk őt terhelik.

2./ Amennyiben a Vevő elállási nyilatkozata nem egyértelmű és/vagy a szerződés azonosításához szükséges adatokat (így minimálisan: vevő neve, lakcíme, az áruk megjelölése, a szerződéskötés időpontja, termék átvételének időpontja) nem tartalmazza azt az Eladó nem köteles elállási nyilatkozatnak tekinteni. A Vevő nyilatkozatát nem köteles megindokolni. Nem egyértelmű a Vevő elállási nyilatkozata, ha abban az elállás szó nem szerepel, vagy szerepel ugyan, de mellette a Vevő pl. a „kicserélési” vagy „kijavítási” igényt is támaszt.

3./ Az Eladó nem köteles a szóban (telefonon, sms-ben) skype-on, facebookon, instagramon vagy más közösségi oldalon megtett elállási nyilatkozatot figyelembe venni. Az Eladó telefax számmal nem rendelkezik.

4./ Amennyiben Vevő egy Megrendeléssel többfajta árut vásárolt megjelölheti, hogy elállása melyik árura korlátozódik.

4.1./ Amennyiben a Vevő elállási nyilatkozatában szereplő áruk és a visszaküldött áruk között eltérés van az Eladó a tőle vásárolt és a ténylegesen visszaküldött árukra vonatkozó vételárösszeget téríti vissza.

5./ Az áru visszaküldése: Vevő köteles az Eladó székhelyére: 1174 Budapest, Hunyadi utca 37. átvevő nevére: Dalmini Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vevő elküldi az árut. Vita esetén az áru visszaküldési időpontjának igazolása a Vevőt terheli.

6./ Amennyiben a Vevő nem az Eladótól vásárolt árut küld vissza vételár és költség visszatérítésre nem jogosult.

7./ Ha a Vevő megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a vételár visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vevőtől vissza nem kapta az árut/árukat, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.1./ A fizetésekre vonatkozó rendelkezéseket egyebekben jelen ÁSZF fizetési rendelkezései tartalmazzák.

8./ A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő fizeti. Az áru postai levélküldeményként nem adható fel! A Termék visszaküldésénél elsősorban azt a fuvarozó szolgáltatót kell igénybe venni, akitől a Vevő az árut átvette. Amennyiben az a szolgáltató a Vevő számára elérhető, de a Vevő mégis drágább fuvarozási szolgáltatót vesz igénybe a fuvarozási többletköltséget ő viseli.

9./ Amennyiben az áru gyári csomagolásának felbontása nélkül (pl. átlátszó a csomagolás, a megrendeléstől eltérő terméknév és/vagy termékfotó van a csomagoláson) megállapítható, hogy az Eladó nem azt az árut küldte, mint amelyet a Vevő megrendelt, az árut az eredeti gyári csomagolásban kell visszaküldeni! Amennyiben a gyári csomagolás felbontása miatt kár keletkezik, ezért a Vevő felelős.

9.1./ Ha az áru gyári csomagolását jogszerűen bontották meg, de még így is visszaküldhető a csomagolás kiegészítésével (javításával) és szükség esetén szállítási csomagolásban kell visszaküldeni. Amennyiben az eredeti csomagolás felhasználására nincs mód, ezért az eredeti csomagolás visszaküldése nem lehetséges a Vevő az árut olyan csomagolással köteles ellátni, hogy a csomagolás a szállítás során az áru épségét megőrizze.

9.2./ A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

10./ A Vevő nem gyakorolhatja a Kormányrendeletben meghatározott 14 napos elállási jogát vissza nem küldhető áruk vonatkozásában:

10.1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. pelenka, babaruha, előke stb.)

10.2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

10.3. jogszabályban felsorolt áruk tekintetében.

VIII.

Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

 1. Kellékszavatosság

1.1. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

1.2. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

1.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

1.4. A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta.  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.

 1. Termékszavatosság 

2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – vagy kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2. Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. (Árleszállítást, vagy a termék árának visszafizetését tehát nem!)
Az Eladó a kicserélésre akkor köteles, ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó (Vevő) érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges.

2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4. Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

3.1. Az Eladó jogszabályban meghatározott kötelező eseteken kívül jótállást abban az esetben vállal, ha az áru gyártója ilyen kötelezettséget vállal.

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (Eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és

a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. 

3.2./ Hibás teljesítés esetén tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában, amennyiben az Eladó ilyet forgalmaz az Eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, annak mellékletében felsorolt árukra jótállásra köteles, az alábbiak szerint:

3.3. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.4. Az Eladó által értékesített áru rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az Eladó a weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó árut, gyártói engedéllyel forgalmaz.

3.5. Az Eladó által értékesített áruk esetében a Vevő a szállításkor minden olyan árura, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

3.6. A jótállás érvényesítésének menete:

3.6.1./ A jótállás érvényesíthető közvetlenül a (a termék csomagolásában található gyártói jótállási jegy szerinti) gyártói szakszervizben.

3.6.2./ Az Eladó által gyártott (gyártatott) áru jótállása esetén az Eladónál.

3.7./   A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk áru esetén fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. Ha a Vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Termék vételáraKötelező jótállási idő
10.000,- Ft – 100. 000,- Ft1 év
100.001,– Ft – 250. 000,- Ft2 év
250. 000,- Ft – felett3 év

3.8. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy az áru (fogyasztási cikk) nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

3.8.1. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vevő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vevő nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.8.2. Ha az áru (fogyasztási cikk) kijavítására a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

3.9. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vevő jelezheti az Eladó email címén.

3.10. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés, összeszerelés;
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás vagy
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.

3.11. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

IX.

Panaszkezelés, vitarendezés

1./ Az Eladó a hozzá érkező észrevételeket tartalmuk szerint csoportosítja.

1.1./ A panaszt az Eladó a jótállásra, szavatosságra vagy termékfelelősségre vonatkozó rendelkezések szerint kezeli. Ilyen bejelentéseket azok megfelelő kezelése érdekében csak írásban (email, posta) lehet megtenni, vagy szóbeli közlés esetén írásban kell megerősíteni. A megjelölt körbe nem tartozó panaszok „egyéb panasznak” minősülnek.

2./ Panaszt a Vevő szóban, az Eladó közzétett telefonszámán munkanapon és munkaidőben (de. 8 – du. 17 óra között) normál díjas telefonhívás útján is bejelenthet.  Az sms sem szóbeli, sem írásbeli panasznak nem minősül, azt az Eladó figyelmen kívül hagyhatja. Amennyiben az Eladó a szóbeli panaszbejelentésnek azonnal eleget tud tenni, annak írásbeli megerősítése nem szükséges. Ennek elmaradása esetén a Vevő panaszát írásban jelenti be. Kétség esetén az Eladó igényelheti, hogy a panaszos jogosultságát igazolja (pl. email).

3./ Panaszt írásban a Vevő az Eladó weboldalán és jelen ÁSZF-ben közzétett postacímére vagy elektronikus címére (email cím) jelenthet be.

4./ Az Eladó tudomására jutott írásbeli panaszbejelentésre írásban legkésőbb 5 napon belül a Vevő email címére, postai panaszbejelentés esetén a Vevő postacímére válaszol. A válaszban megjelöli, hogy a panaszt elutasítja vagy megalapozottnak tartja. Amennyiben az Eladó a panaszt és a Vevő igényét megalapozottnak tartja megjelöli a panasz orvoslásának Vevő által jogszerűen választott vagy választható módját (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, vételár visszatérítés) annak teljesítési határidejét, esetlegesen a Vevő által elvégzendő teendőket.

5./ Az Eladó a panaszokkal kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Az Eladó nem köteles jogosulatlan személytől származó panaszokat figyelembe venni, azokra reagálni. Jogosult személynek a Vevő, a Vevő törvényes képviselője illetőleg igazolt meghatalmazottja minősül.

6./ A szerződő Felek megállapodnak, hogy a panaszokat, vitákat elsősorban megbeszélés tárgyalás útján rendezik.

7./ A Vevő

7.1./ Fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, V. ker. Sas u. 19. III. em.) email: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu tel: +36 (1) 450 25 98

7.2./ Békéltető Testület 

A felek közötti előzetes egyezetés, vitarendezés eredménytelensége esetén és azt követően a fogyasztónak (magánszemélynek) minősülő Vevő főszabályként a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat. Saját döntése szerint – kérelemre – a Vevő az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testületet is választhatja.

Budapesti Békéltető Testület:

cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email: bekelteto.testulet@bkik.hu

tel: +36 (1) 488 21 31

Tájékoztatjuk, hogy a Békéltető Testület igénybevétele nem kötelező.

7.3./ Amennyiben a Felek között a vita sem tárgyalásos módon vagy a Békéltető Testület útján nem rendeződik, a Vevő 3.000.000 Ft-ot meg nem haladó, lejárt pénzügyi követelését főszabályként közjegyző igénybevételével fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítheti.                                      

Egyéb rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem rendezett kérdésekben a magyar jog előírásai irányadók, így különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályba ütközne, az érintett rendelkezés helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

Kelt: Budapest, 2021. március 04.